top of page

משחוק ומשחקים בחינוך

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

  • העשרת ארגז הכלים של המורה בידע פרקטי מעולם משחוק תהליכי הלמידה.

  • הקניית כלים פרקטיים לשילוב משחקים והנאה בסביבת הלימוד על מנת להעלות מוטיבציה ללמידה

נושאים עיקריים

  1. רקע ובסיס – פסיכולוגיה חיובית, משחקים ומשחוק

  2. משחקים ככלי מקדם למידה

  3. מודל "משחק אותה" ליצירת משחקים ככלי העצמת מערכי שיעור

  4. קהילת מורים משחקת ומשתפת

מרכיבי התכנית:

bottom of page