top of page

שיטות מתקדמות להערכה ומשוב

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

  1. העשרת ארגז הכלים של המורה בשיטות פרקטיות לתהליכי הערכה מעודדי למידה

  2. הקניית מיומנויות שיעזרו למורה להעביר משוב איכותי ומותאם לתלמיד

  3. חיבור התלמידים והמורה לתהליכי הערכה ומשוב

נושאים עיקריים

  1. המורה כמקבל משוב והערכה

  2. תכנון משוב וכלים טכנולוגים תומכים

  3. הערכה לשם למידה

  4. העברת משוב איכותי ומציאותי

  5. משוב עצמי ולמידת עמיתים

מרכיבי התכנית:

bottom of page