top of page

יכולת להצליח בעבודת צוות

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

o מטרת הסימולטור היא להקנות למשתתפים תובנות וכישורים אישיים לעבודת צוות אפקטיבית. תרגול והעצמת היכולת לעבודת צוות אפקטיבית: חיבור למטרה המשותפת ,חלוקת תפקידים, תכנון עבודה תוך מיקוד ביעד המשותף ושימוש בכלים להתמודדות עם קונפליקט.

נושאים עיקריים

1. כיצד לחבר ולגבש צוות מוביל בעידן העבודה ההיברידי.

2. כלים ושיטות לניהול צוות מקרוב ומרחוק

3. קבלת כלים לפיתוח מיומנויות עבודת צוות בקרב תלמידים

מרכיבי התכנית:

bottom of page