top of page

חשיבה ביקורתית

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

תלמיד בעל יכולת עיבוד מידע והסקת מסקנות באופן עצמאי, הוא תלמיד מצליח יותר.

 

המציאות והסביבה המשתנה בקצב מהיר ומתמיד מחייבות פתרונות מהירים וטובים וזאת בכדי להתעדכן, להוביל ולשמור על ערך שלנו. לכן חשיבה ביקורתית המתמקדת בהסקת נתונים אובייקטיבית ולוגית על סמך מידע, עדויות ונתונים, הינה מיומנות חשובה מאין כמוה.


במסגרת הסדנא התלמידים יתרגלו את השלבים הבאים: זיהוי המצב, מחקר, זיהוי הטיות, הסקת מסקנות, קביעת רלוונטיות ופיתוח סקרנות

נושאים עיקריים

אדם בעל יכולת עיבוד מידע והסקת מסקנות באופן עצמאי, מוערך מאד על ידי חברות וארגונים בישראל ובעולם.

המציאות והסביבה המשתנה בקצב מהיר ומתמיד מחייבות פתרונות מהירים וטובים וזאת בכדי להתעדכן, להוביל ולשמור על ערך הארגון ותכליתו. לכן חשיבה ביקורתית המתמקדת בהסקת נתונים אובייקטיבית ולוגית על סמך מידע, עדויות ונתונים, הינה מיומנות חשובה מאין כמוה.

במסגרת הסדנא התלמידים יתרגלו את השלבים הבאים: זיהוי המצב, מחקר, זיהוי הטיות, הסקת מסקנות, קביעת רלוונטיות ופיתוח סקרנות

מרכיבי התכנית:

bottom of page